කවුළුවේ සිතුවිලි 07


Comments

Popular posts from this blog

ආත්මගත බැඳීම - සහෝදරකම

ආදරය = (වේදනාව + වැලපීම + වැනසීම) / (ඉවසිම + බුද්ධිය) x සැනසීම

Dusk Till Dawn - රැය පහන් වෙනකල්ම