කවුළුවේ සිතුවිලි 07


Comments

Popular posts from this blog

ආදරය = (වේදනාව + වැලපීම + වැනසීම) / (ඉවසිම + බුද්ධිය) x සැනසීම

ආත්මගත බැඳීම - සහෝදරකම

ගීතයක් මට දැනුන විදිහ 01